Pravila šolskega sklada

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter sprememb (Ur. l. RS, št. 16/2007 in št. 36/2008) je Upravni odbor šolskega sklada OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik na seji dne 21. 10. 2008 sprejel naslednja

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA

Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Upravni odbor šolskega sklada Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik je na seji šolskega sklada dne 21. 10. 2008 sprejel nov pravilnik šolskega sklada OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik.

2. člen

S temi pravili ureja Upravni odbor sklada predvsem naslednje:
Ÿ   ime, sedež in dejavnost sklada,
Ÿ   organizacijo sklada,
Ÿ   pridobivanje sredstev sklada,
Ÿ   obveščanje o poslovanju sklada.

 

II. IME,  SEDEŽ IN DEJAVNOST SKLADA

3. člen

Ime sklada je: »ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK«
Skrajšano ime: »ŠOLSKI SKLAD OŠ NHR HRASTNIK
Sedež sklada je na naslovu: Log 19, 1430 Hrastnik.

4. člen

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in drugih virov.

Namen sklada je:

  1. financiranje dejavnosti in potreb, ki niso sestavina vzgojno - izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev;
  2. nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka;
  3. zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev;
  4. pomoč socialno šibkim učencem.

5. člen

Sklad za opravljanje dejavnosti iz 4. člena pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa starše učencev o potrebah po financiranju dejavnosti, ki ne sodijo v redni program in jih ustanovitelj javnega zavoda ne financira, o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, o potrebah po zviševanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni zadosti sredstev.

6. člen

Denarna sredstva se nakazujejo na transakcijski račun OŠ NHR Hrastnik 01234 – 6030652150,
in sicer namensko za šolski sklad oziroma posamezne projekte šolskega sklada.

7. člen

Upravni odbor sklada pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev.

Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za namen, za katerega so zbrana. Sredstva se vodijo na posebnem računu zavoda.

Kadar so pridobljena sredstva porabljena za nakup osnovnih sredstev, se slednja vodijo v bilanci osnovne šole.

8. člen

Pri izbiri izvajalcev, nakupu blaga idr. Upravni odbor šolskega sklada uporablja določila zakona o javnih naročilih.

 

III. ORGANIZACIJA SKLADA

9. člen

Notranjo organizacijo sklada določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

 

IV. ORGANI SKLADA

10. člen

Upravni odbor sklada ima predsednika in šest članov. Člane odbora imenujeta svet zavoda (predstavnike šole) in svet staršev (predstavnike staršev).

Upravni odbor sestavljajo:

Ÿ   štirje predstavniki šole,
Ÿ   trije predstavniki staršev.

11. člen

Mandat članov Upravnega odbora je dve leti. Člani Upravnega odbora so vanj lahko ponovno imenovani.

Članu odbora lahko preneha funkcija pred potekom mandata na lastno željo, zaradi zunanjih okoliščin (prenehanje zaposlitve, prenehanje otrokovega šolanja), ali pa je odpoklican s strani ustanovitelja sklada.

V tem primeru se izvedejo nadomestne volitve oziroma imenovanje.

12. člen

Upravni odbor sklada:
Ÿ   v soglasju s svetom šole sprejme letni program dela s finančnim načrtom;
Ÿ   sprejme poročilo o realizaciji letnega programa dela;
Ÿ   določa merila za dodeljevanje sredstev socialne pomoči;
Ÿ   oblikuje in posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo fizičnim
in pravnim osebam;
Ÿ   skrbi za promocijo sklada;
Ÿ   odloča o nakupu nadstandardne opreme na podlagi izvedenih javnih razpisov
oziroma pridobljenih ponudb;
Ÿ  odloča o pritožbah.

13. člen

Upravni odbor odloča na sejah z večino glasov vseh članov. Upravni odbor o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, izjemoma pa tudi tajno. O tem odloča večina vseh članov Upravnega odbora. O svojih sejah Upravni odbor vodi zapisnike.

14. člen

Predsednik Upravnega odbora sklada zastopa in predstavlja Sklad ter je sopodpisnik pogodb, ravnatelj šole pa je v skladu s sklepi Upravnega odbora pooblaščen, da v imenu in za račun sklada sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle.

 

V. OBVEŠČANJE O DELOVANJU SKLADA

15. člen

Upravni odbor sklada o svojem delovanju obvešča svet staršev, ravnatelja, svet šole in javnost. Najmanj enkrat letno o svojem delu obvesti vse starše.

 

VI. PREHODNE  IN KONČNE DOLOČBE

16. člen

Spremembe in dopolnitve pravil sklada začnejo veljati, ko jih sprejme Upravni odbor sklada.

 

Hrastnik, 21. 10. 2008                                                          Predsednica Upravnega odbora sklada:
                                                                                              Tina Šantej