Pravila šolskega reda 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

 

VSEBINA PRAVIL ŠOLSKEGA REDA 

 • SPLOŠNA NAČELA
 • PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV
 • ORGANIZIRANOST UČENCEV
 • VZDRŽEVANJE PROSTOROV, GIBANJE PO ŠOLI TER ZAPUŠČANJE ŠOLSKIH PROSTOROV
 • NADOMEŠČANJE
 • PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA V PROSTORIH ŠOLE
 • KRŠITVE PRAVIL
 • DEŽURSTVA
 • OBISKOVANJE POUKA IN OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
 • PREHRANA
 • KNJIŽNICA
 • NAČINI OBVEŠČANJA
 • KONČNE DOLOČBE

 

I.              SPLOŠNA NAČELA

1. člen

Učenci in delavci šole so dolžni upoštevati Hišni red, ki ga je sprejme ravnateljica šole.

2. člen

Pravice in dolžnosti učencev ter delavcev šole in ukrepi za zagotavljanje njihove varnosti, pravila obnašanja in ravnanja ter vzgojni ukrepi ob kršitvah pravil so opredeljeni s Pravili šolskega reda, ki so sestavni del Vzgojnega načrta.

3. člen 

Učenci in delavci šole so dolžni na podlagi Pravil šolskega reda  in Hišnega reda ravnati tako, da je zagotovljena varnost oseb in materialnih dobrin v šoli in na zunanjih šolskih površinah.

II.            PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV 

4. člen

Pravice učenca v osnovni šoli so:

 • da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti
 • da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje
 • da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje
 • da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etnično pripadnost, veroizpoved,socialni status družine in druge okoliščine
 • da šola zagotavlja varnost njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi
 • da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti
 • da se pri pouku upoštevajo njegova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in individualne posebnosti
 • da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in strok
 • da o svojem delu dobi sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo
 • da pri svojem delu dobi pomoč in podporo, ko ju potrebuje
 • da, sodeluje pri oblikovanju dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih

dejavnosti in prireditev na šoli:

 • da se lahko svobodno izreka o vprašanjih iz življenja in dela šole
 • da se vključuje v delo oddelčne skupnosti in skupnosti učencev šole
 • da sodeluje pri ocenjevanju
 • da sodeluje pri skupnih dogovorjenih dejavnostih
 • da glede na svoje sposobnosti in zmožnosti sodeluje pri projektih, predstavah, tekmovanjih in srečanjih na šolskem, področnem in državnem nivoju
 • da sodeluje pri izvajanju dogovorjenih oblik dežurstev

5. člen 

Dolžnosti in odgovornosti učenca v osnovni šoli so:

 • da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola
 • da redno in točno obiskuje pouk in vzgojno-izobraževalne dejavnosti
 • da izpolnjuje svoje učne in šolske obveznosti
 • da vestno in redno opravlja domače naloge in s seboj prinaša potrebne pripomočke
 • da upošteva navodila učiteljev in delavcev šole
 • da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu
 • da v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebne integritete drugih učencev in delavcev šole
 • da spoštuje Hišni red in Pravila šolskega reda
 • da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter z lastnino učencev in delavcev šole ter le-tega namerno ne poškoduje
 • da se spoštljivo vede do drugih
 • da kulturno in spoštljivo ravna s hrano
 • da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, o katerem so se dogovorili v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole (kar natančneje opredeli SUŠ v svojem programu)
 • da opravlja naloge reditelja in higienika

III.           ORGANIZIRANOST UČENCEV 

6. člen

V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Učenci oddelka volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole.

 

 

7. člen 

Učenci v oddelčnih skupnostih skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in reševanje problemov, in sicer:

 • sodelujejo pri oblikovanju Vzgojnega načrta šole in Pravil šolskega reda ter izvajajo sprejete dogovore
 • obravnavajo učni uspeh v oddelku
 • sodelujejo pri izvajanju medsebojnih oblik pomoči
 • obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja ter preventivnega delovanja
 • dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dni dejavnosti, ekskurzij, šolskih prireditev, interesnih dejavnosti
 • oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti
 • sodelujejo v različnih oblikah dežurstva v skladu s sprejetim Hišnim redom in Pravili šolskega reda
 • organizirajo in se aktivno vključujejo v različne akcije in prireditve
 • opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo v oddelčni skupnosti

8. člen

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela.

IV.          VZDRŽEVANJE PROSTOROV GIBANJE PO ŠOLI TER ZAPUŠČANJE ŠOLSKIH PROSTOROV

9. člen

Vsi uporabniki šolskih prostorov skrbijo za njihovo urejenost in čistost.

 

10. člen

Vse večje nastale poškodbe na opremi in zgradbi delavci šole, pa tudi učenci javijo prvemu strokovnemu delavcu.

11. člen

Šolske prostore smejo zapustiti le učenci, ki odhajajo k uram športne vzgoje v športno dvorano /velja za Hrastnik/ ali pa v spremstvu učitelja na ogled predstav, razstav in drugih organiziranih dogodkov, v času naravoslovnih, kulturnih, športnih, tehniških ali podobnih dejavnosti, ki so vezane na druge lokacije, ter na Podružnični šoli Dol učenci, ki obiščejo zobozdravnika po predhodnem naročilu.

12. člen

Med poukom učenci brez dovoljenja učitelja ne smejo zapustiti učilnice, igrišča ali drugega prostora, kjer se izvaja učni proces.

 13. člen

 Če naj bi učenec predčasno zapustil vzgojno-izobraževalni proces, mora pred odsotnostjo prinesti razredniku pisno obvestilo staršev, v kateri le-ti potrjujejo, da želijo, da učenec predčasno odide iz šole.

14. člen

Učenci  po končanem pouku ali drugi organizirani dejavnosti takoj zapustijo šolo.

15. člen

V primeru, da je bil učenec okraden ali je bila njegova lastnina (npr. obutev, oblačila) poškodovana, s tem oškodovani učenec čim prej seznani strokovnega delavca. 

V.           NADOMEŠČANJA 

16. člen

Podatki o odsotnosti učiteljev ter nadomeščanjih so objavljeni na spletni strani šole, oglasni deski pri vhodu na matični šoli ter na oglasni deski v drugem nadstropju na podružnični šoli. V primeru, da se učencem spremeni število ur pouka, se učence obvesti z okrožnico.  Učenci si obvestilo napišejo v beležko.

17. člen

V primeru, da učitelja 5 minut ni k pouku po napovedanem urniku,  eden izmed učencev o tem obvesti prvega strokovnega delavca, ki je dolžan iti v razred, dokler se zadeve ne pojasnijo.

VI.          PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA V ŠOLSKIH PROSTORIH

18. člen

Učenci prihajajo k pouku pravočasno.

 

19. člen

V šolskih prostorih ni dovoljeno povzročati hrupa in tekati po hodnikih in stopniščih.

20. člen

Učenci ob zaključku učne ure zapustijo učilnico, telovadnico, športno dvorano, kabinet oz. drug prostor, kjer poteka vzgojno-izobraževalno delo, šele takrat, ko jim to dovoli učitelj.

 

VII.         KRŠITVE PRAVIL OBNAŠANJA IN RAVNANJA

21. člen

 

Učenec, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti ali ne upošteva dogovorjenih pravil, stori kršitev.

O kršitvah in ukrepih se vodijo zapisi, ki jih napiše strokovni delavec, pri katerem je kršitev nastala, o čemer le-ta obvesti razrednika.

 

O vrsti vzgojnega ukrepa odločita razrednik in strokovni delavec pri katerem je kršitev nastala. Pri izbiri vzgojnega ukrepa pa morata upoštevati:

 • predvidene pedagoške posledice ukrepanja
 • učenčevo zmožnost presoje posledic lastnih dejanj
 • okolje, v katerem učenec živi
 • nagibe in okoliščine za dejanje
 • škodljivost dejanja
 • ponavljanje kršitve

22. člen

 

LAŽJE KRŠITVE:

 • neizpolnjevanje šolskih obveznosti (pisanje domačih nalog, ne prinašanje šolskih potrebščin, športne opreme)
 • motenje pouka (klepetanje, sprehajanje,  prekinjanje razlage, uporaba mobilnega telefona)
 • neupoštevanje učiteljevih navodil
 • neprimerno ravnanje s hrano
 • neustrezno opravljanje nalog reditelja in higienika

 

VZGOJNI UKREPI:

 • opozorilo učencu med poukom
 • zadržanje učenca po pouku za dokončanje neopravljenih nalog s soglasjem staršev
 • sprememba sedežnega reda
 • odvzem predmeta, s katerim učenec moti učni proces ali ogroža varnost in izročitev predmeta staršem
 • učenec pripravi temo za razredno uro

V primeru večkratnih ponavljanj lažjih kršitev, le-te postanejo težje in posledično se izvajajo ukrepi zapisani pri težjih kršitvah.

 

 

 

 

 1. člen

TEŽJE KRŠITVE:

 • nespoštljiv odnos do učencev in delavcev šole (laganje, zmerjanje, preklinjanje, zasmehovanje)
 • zamujanje k pouku in drugim vzgojno­­-izobraževalnim dejavnostim
 • nagovarjanje drugih h kršenju pravil
 • uničenje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in listinah
 • goljufanje pri kontrolnih nalogah
 • neopravičeno izostajanje do 12 ur 
 • zvočno ali slikovno snemanje pouka, učencev, delavcev ali obiskovalcev šole brez dovoljenja vodstva šole
 1. člen

 

VZGOJNI UKREPI:

 • razgovor učitelja s starši in učencem
 • preživljanje odmorov pod nadzorom učitelja
 • mirovanje pravic in ugodnosti
 • družbeno koristno delo (pomoč učencem pri šolskem delu, pomoč delavcem šole pri urejanju notranjosti šole in njene okolice, delo v šolski knjižnici, …)
 • svetovalni razgovor s soglasjem staršev
 • asistenca dodatnega strokovnega delavca za dejavnost izven šole v dogovoru s starši

V primeru večkratnih ponavljanj težjih kršitev, le-te postanejo hujše in posledično se izvajajo ukrepi zapisani pri hujših kršitvah.

25. člen

HUJŠE  KRŠITVE:

 • neopravičeni izostanki pri enem predmetu nad 5 ur, občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur, strnjeni neopravičeni izostanki nad 18 ur
 • psihično nasilje (ustrahovanje, izsiljevanje, verbalno in virtualno nasilje) do učencev in delavcev šole
 • ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole
 • fizično nasilje nad učenci in delavci šole
 • spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole
 • kraja šolske lastnine oziroma osebne lastnine učencev in delavcev šole
 • namerno uničevanje opreme in drugega inventarja šole
 • prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje cigaret, alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih sredstev
 • posedovanje, uporaba in prodaja pirotehničnih sredstev

VZGOJNI UKREPI:

 • razgovor s starši,
 • razgovor s svetovalno delavko, na katerem se izdela načrt za odpravo kršitev
 • svetovalni razgovor s svetovalno delavko
 • izločitev učenca iz oddelka oziroma drugih dejavnosti šole, učenec v spremstvu staršev zapusti šolo
 • učenec se ne udeleži dni dejavnosti in v šoli prisostvuje nadomestnemu vzgojno-izobraževalnemu procesu)

 

26.    člen

 

Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole in ko vzgojne dejavnosti, oz. vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena. Postopek izrekanja vzgojnih opominov določa 60. f člen Zakona o Osnovni šoli.   

 

27.    člen

 

Vzgojni ukrepi ostajajo v evidenci ne glede na zaključeno šolsko leto do zaključka osnovnošolskega šolanja učenca. O uporabi vzgojnih ukrepov pri težjih in hujših kršitvah šola pisno obvesti starše učenca. Če starši ne želijo sodelovati v razreševanju težav svojega otroka, šola o tem obvesti Center za socialno delo oziroma druge pristojne institucije (Policija, Zdravstveni dom, Varuh otrokovih pravic, itd.)

 • DEŽURSTVA

28 . člen

Učenci opravljajo dežurstvo pri glavnem vhodu.

 

29 . člen

Razpored dežurstev za posamezni oddelek pripravi razrednik v sodelovanju z učenci oddelka.

30.  člen

Pri glavnem vhodu na matični šoli dežurata dva učenca: eden je glavni, drugi pa pomožni dežurni učenec. Na Podružnični šoli Dol dežura samo en učenec ob pomoči vratarja – informatorja (če tega šola nima, se opravlja dežurstvo na enak način kot na matični šoli). Naloge glavnega dežurnega učenca:

 • Na matični šoli dežura od 7.30 do 13.30 ; na podružnici od 7.30 do 13.30.
 • Skrbi, da so vrata, pri katerih dežura, zaprta.
 • Dežurni učenec zapiše v obrazec obiskovalce, ki niso delavci šole.
 • Obiskovalce usmerja pri iskanju želene osebe.
 • Dežurni učenec se načeloma nahaja pri dežurni mizi.
 • Vsako svojo odsotnost prvemu strokovnemu delavcu.

Naloge pomočnika dežurnega učenca:

 • Dežura prvi dve uri pouka, da raznosi okrožnice oziroma periodiko.

Naslednji dan učenca zamenjata vlogi.

 

Obveznost dežurnih učencev je, da prepišeta snov, ki se obravnava pri pouku na dan dežurstva. Naslednji dan morata biti na pouk pripravljena.

V času preverjanja in ocenjevanja znanja dežurna učenca zamenja vratar – informator oz. vodstvo šole poskrbi za zamenjavo.

 

 • OBISKOVANJE POUKA IN OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

31. člen 

Starši morajo odsotnost učenca zaradi bolezni ali drugega opravičljivega razloga sporočiti razredniku najkasneje v petih dneh po vrnitvi k pouku. Odsotnost učenca lahko opravičijo osebno (naknadno pa pošljejo pisno opravičilo) ali pisno oz. z uradnim zdravniškim opravičilom. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme pisnega opravičila, šteje izostanke kot neopravičene.

Kadar učenec izostane od pouka za več kot 5 dni, lahko razrednik od zakonitega zastopnika zahteva uradno zdravniško opravičilo.

 

32. člen

Učenec lahko izostane, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek razredniku vnaprej pisno napovejo. Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v letu.

Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

Pri izostankih od pouka zaradi sodelovanja na športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v soglasju s šolo, se navede vrsta tekmovanja oz. dejavnost, ki se je udeležijo učenci. Vsi ti izostanki so opravičeni.

 • PREHRANA

33.  člen

Pravilnik o obnašanju v jedilnici je namenjen vzdrževanju reda v prostoru šolske jedilnice in je sestavni del Pravil šolskega reda.

 • KNJIŽNICA

34 . člen

Delo v šolski knjižnici poteka po ustaljenem urniku, ki ga vsako leto na začetku šolskega leta pripravi knjižničar in z njim seznani učence. Knjižnica ima svoja pravila delovanja. Obnašanje učencev v knjižnici je opredeljeno s Knjižničnim redom, ki je priloga teh pravil.

 • NAČINI OBVEŠČANJA

35. člen

Učenci dobivajo obvestila in informacije preko okrožnic, oglasnih desk, v pisni obliki, pa tudi ustno. Staršem šola posreduje informacije v pisni obliki v šolski publikaciji, na spletnih straneh šole, z individualnimi obvestili in vabili.

 • KONČNE DOLOČBE

36. člen

S Pravili šolskega reda so razredniki dolžni na začetku šolskega leta natančno seznaniti učence (razredna ura) in starše (roditeljski sestanek ali skupna govorilna ura).

 

37. člen

Svet staršev je predlog Pravil šolskega reda obravnaval in sprejel na seji, dne 28. 5. 2013.

Svet zavoda je predlog Pravil šolskega reda obravnaval in sprejel na seji, dne 26. 6. 2013

 

 

38. člen

Pravila šolskega reda so bila izdelana na podlagi Vzgojnega načrta šole in začnejo veljati takoj, ko jih na predlog ravnateljice potrdijo člani sveta zavoda.

 

Z dnem uveljavitve teh Pravil šolskega reda prenehajo veljati Pravila šolskega reda OŠ NHR Hrastnik sprejeta 30. 5. 2011.

 

 

Hrastnik, 26. 6. 2013                                                                                                            Ravnateljica OŠ NHR Hrastnik:

                                                                                                                                                                                   Marina Kmet

                                                                     ____________________________

 

  

 

Predsednica Sveta OŠ NHR Hrastnik

Janja Urlep