1. člen

Hišni red OŠ NHR Hrastnik določa:

   • območje šole in šolski prostor
   • uporabo šolskih prostorov
   • poslovni čas in uradne ure
   • organizacijo nadzora
   • ukrepe za zagotavljanje varnosti
   • vzdrževanje reda in čistoče
   • drugo.

  2. člen

 

Učenci, delavci šole in obiskovalci so dolžni upoštevati določila hišnega reda.

Učenci, delavci šole in obiskovalci so dolžni ravnati tako, da se zagotavlja varnost oseb in materialnih dobrin v šoli in na zunanjih šolskih površinah. Šolski prostori in zunanje površine morajo biti urejene, čiste in varne.

Učenci, delavci šole in obiskovalci so dolžni ravnati tako, da ne ovirajo ali motijo vzgojno-izobraževalnega dela v šoli in na zunanjih šolskih površinah.

3. člen

K šolskim površinam spadajo:

Šolski prostor, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence, zajema prostore šole, z ograjo zajeto zunanje območje in šolsko dvorišče (v času pouka in organiziranih dejavnosti).

4. člen

Vzgojno–izobraževalno delo poteka v učilnicah in drugih prostorih šole ter na zunanjih šolskih površinah.

5. člen

Vsi prostori na šoli morajo biti označeni (številka, oddelek oz. predmet, učitelj, matična učilnica).

 

6. člen

Učenci se v odmorih oz. po preselitvi zadržujejo v učilnicah, kjer imajo pouk naslednjo uro.
Na hodniku, kjer je učilnica, v kateri imajo učenci pouk, se lahko zadržujejo le med glavnim odmorom, in to po času, ki je namenjen malici.

WC uporabljajo izključno na hodniku, kjer je učilnica, v kateri bodo imeli naslednjo uro pouk. Učenci, ki imajo pouk v pritličju, pa uporabljajo WC v prvem nadstropju (velja za Hrastnik).
WC v pritličju je namenjen delavcem šole in obiskovalcem (velja za Hrastnik). Na Podružnici Dol je obiskovalcem na razpolago WC v prvem nadstropju.
Zadrževanje na stopniščih med nadstropji ni dovoljeno.
Učenci se ne smejo zadrževati pri dežurni mizi, razen učenca, ki dežurnemu učencu prinese zvezek, da prepiše snov.

7. člen

V šoli na predmetni stopnji uporabljamo zvočni signal, na razredni stopnji pa ga zaradi specifične organizacije pouka ne uporabljamo.
Čas med koncem in začetkom učne ure /5-minutni odmor/ je namenjen zamenjavi učilnice in pripravi na pouk.
Čas med koncem in začetkom učne ure /20-minutni glavni odmor/ je namenjen učencem za malico in pripravo na pouk.

Zaporedna
številka ure
Začetek in konec učne ure
HRASTNIK, LOG DOL
razredna stopnja predmetna stopnja razredna stopnja predmetna stopnja
0. / 7.05–7.50 / 7.40–8.25
1. 8.00–8.45 8.30–9.15
2. 9.05–9.50 8.50–9.35 9.20–10.05
3. 9.55–10.40 10.25–11.10
4. 10.45–11.30 11.15–12.00
5. 11.35–12.20 12.05–12.50
6. 12.25–13.10 12.55–13.40
7. / 13.15–14.00 / 13.45–14.30

Podaljšano bivanje poteka v Hrastniku od 11.30 do 15.40, na Dolu pa od 12.00 do 16.10.

8. člen

Šolska stavba je odprta od 6. do 20. ure.

 

POSLOVNI ČAS

URADNE URE

RAVNATELJICA 7.00 – 15.00 TOREK in ČETRTEK
8.00 – 12.00
POMOČNICI
RAVNATELJICE
6.30 – 14.30   HRASTNIK 6.00 – 14.00   DOL (ponedeljek), 6.00 – 13.00  (ostale dni) SREDA in PETEK
9.00 – 12.00
PONEDELJEK
7.00 - 8.00 in 11.00-14.00
VODJA PODRUŽNICE LOG / 7.00-8.00                           
TAJNIŠTVO Hrastnik 7.00 – 15.00 PO, SR, PE  10.00–12.00
RAČUNOVODSTVO 6.00 – 14.00 7.00–8.00 (Selič)  vsak dan
8.00–9.00 (Odžič Tržan)vsak dan

9. člen

Vhodna vrata zjutraj odpira dežurni učitelj, dežurni učenec oz. vratar-informator. Starejši učenci vstopijo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka, mlajši pa 20 minut.

Vhodna vrata so v času pouka zaprta, pri glavnem vhodu so dežurni učenci oz. vratar-informator, pri katerih se morajo zunanji obiskovalci javiti.
Starši učencev 1. razreda, ki prihajajo po otroke po zaključku pouka, počakajo pri vhodu v šolo do zvonjenja in šele takrat vstopijo v šolski prostor. Ostale učence pa starši počakajo pri vhodu v šolo.

Med odmori, pri malici in kosilu je določeno obvezno dežurstvo učiteljev.

Učitelji  dežurajo po razporedu in skrbijo, da se učenci mirno preselijo v učilnice in se tako zagotovi čim večja varnost. Razpored dežurstev učiteljev  je izobešen  na vseh hodnikih, v zbornicah in pri glavnem vhodu v šolsko stavbo.

10. člen

Med poukom učitelj ne pušča učencev iz učilnice. Izhod lahko dovoli le učencem, za katere dobi podpisano obvestilo strokovnega delavca. V WC pa učitelj dovoli učencem po lastni presoji.

11. člen

Šolske prostore smejo zapustiti le učenci, ki odhajajo k uram športne vzgoje ali pa v spremstvu učitelja na ogled predstave, razstave, v času naravoslovnih, kulturnih in tehniških dejavnosti ali ob dejavnostih, ki so vezane na drugo lokacijo.

12. člen

Učenci vozači prihajajo v šolo ob prihodu javnega oz. šolskega prevoznika in se javijo dežurnemu učitelju, ki ga najdejo v za to določenem prostoru.

13. člen

Učilnico mora učitelj, ki v njej poučuje, odkleniti najmanj 5 minut pred pričetkom učne ure.

14. člen

Informacije o odsotnosti učiteljev ter njihovem nadomeščanju so objavljene na oglasnih deskah.  Učenci in delavci so dolžni dnevno spremljati objave in se po njih ravnati.

15. člen

Šola je dolžna zagotoviti varnost učencev.

Oddelki in skupine učencev se oblikujejo v skladu z veljavnimi normativi in standardi.

V okviru izvajanja dejavnosti, kot so ekskurzije, športni, naravoslovni, tehniški in kulturni dnevi, tečaji kolesarjenja, plavanja in smučanja, zagotavljamo ustrezno število spremljevalcev v skladu z veljavnimi normativi in standardi.

Učila, oprema in naprave so v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti.

Vsi zaposleni se stalno izobražujejo s področja varstva pri delu.

16. člen

V primeru, da učitelja 5 minut ni k pouku po napovedanem urniku, eden izmed učencev o tem obvesti prvega prostega učitelja ali drugega strokovnega delavca, ki je dolžan iti v razred, dokler se zadeve ne pojasnijo.

17. člen

V vseh šolskih prostorih je obvezna uporaba navadnih šolskih copat. Učenci zaradi svoje varnosti uporabljajo copate z nedrsečimi podplati.

18. člen

Učenci, ki zapuščajo šolske prostore, se obvezno preobujejo. Copate shranijo v garderobi, ki je namenjena njihovemu oddelku. Učenci, ki imajo garderobne omarice, pa v svoji omarici.

19. člen

Učenci od 5. oz. 6. do 9. razreda imajo individualne omarice. V uporabo jih dobijo za obdobje do zaključka svojega šolanja. Vsaka omarica je označena s številko in imenom njenega uporabnika. Uporabnik omarice ima svoj ključ, ki odpira le njegovo omarico. Če učenec ključ izgubi, poskrbi za izdelavo novega ključa. Omarice so namenjene odlaganju oblačil in obutve ter različnih šolskih pripomočkov, ki jih učenec potrebuje pri delu v šoli. Učenci skrbijo za omarice in vzdržujejo čistočo tako, da bodo omarice ohranjene za naslednje učence.

Ostali učenci uporabljajo garderobe namenjene celemu razredu. V garderobe odlagajo obleko in obutev; v žepih ne puščajo denarja ali predmetov večjih vrednosti, saj za njihovo varnost šola ne prevzema odgovornosti. Garderoba učencev mora biti urejena. Za urejenost so odgovorni vsi učenci. Na nepravilnosti sošolce in razrednika opozori reditelj.

20. člen

Razrednik vsak teden v oddelku določi dežurne učence (higienika, reditelja).
Naloge reditelja:

Naloge higienika:

21.člen

Uporaba mobilnih telefonov in naprav zabavne elektronike v šoli, v času pouka in vzgojno-izobraževalnega dela pri drugih dejavnostih, ni dovoljena. Učenci predmetne stopnje imajo telefone spravljene v omaricah. Učenci,  ki telefona ne morejo zakleniti v omarico, imajo izklopljen telefon pospravljen v šolski torbi. V primeru izgube ali poškodovanja mobitela oziroma naprav zabavne elektronike, šola ne odgovarja.  

V primeru neupoštevanja zgoraj navedenih navodil lahko učitelj ali drug strokovni delavec napravo odvzame, učenec pa mora napravo izročiti. Učenec dobi za odvzeto napravo ustrezno potrdilo. Napravo lahko dvignejo starši na podlagi izdanega potrdila, in sicer osebno pri ravnateljici ali pri pomočnikih ravnateljice oz. vodji podružnice Log.

Hišni red