Seznam predpisov s področja osnovnega šolstva

 1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08)

 2. Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07)

 3. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/07)

 4. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08)

 5. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/07, 70/08)

 6. Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 44/08)

 7. Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 59/08)

 8. Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 63/08)

 9. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 73/08)

 10. Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 76/08)

 11. Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah (Uradni list RS, št. 34/04, 70/08)

 12. Pravilnik o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/04, 70/08, 61/09)

 13. Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/06)

 14. Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 67/05, 64/06)

 15. Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04, 76/08)

 16. Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 72/07)

 17. Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08)

 18. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 43/02, 65/07)