Interni akti OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik

 1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK (Uradni vestnik Zasavja, št. 11/08)
 1. Poslovnik o delu sveta šole
 1. Pravila OŠ NHR Hrastnik
 1. Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi pečatov
 1. Poslovnik o delu sveta staršev OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik
 1. Hišni red na OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik
 1. Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik
 1. Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik
 1. Postopki in ukrepi proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ali proti trpinčenju na delovnem mestu
 1. Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi v OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik
 1. Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane v OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik
 1. Pravilnik o delu šolske knjižnice (knjižnični red)
 1. Pravilnik o računovodstvu
 1. Pravilnik o rednem letnem popisu osnovnih sredstev
 1. Ocena tveganja in izjava o zdravju in varnosti
 1. Pravilnik o dodeljevanju delovne opreme
 1. Pravilnik o odgovornosti delavcev za kršitve delovnih obveznosti 
 1. Sistemizacija delovnih mest