Pravila o šolski prehrani

Objavljeno:

Na spletni strani šole: 27.8.2010
Na oglasni deski šole: 25.8.2010
Prične veljati: 25.8.2010

Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010) je Svet zavoda OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik na korespondenčni seji dne 24.8.2010 sprejel

PRAVILA

o šolski prehrani

Osnovne šole  narodnega heroja Rajka Hrastnik

SPLOŠNE DOLOČBE  

 • člen

(vsebina in cilji)

 

S temi pravili se v Osnovni šoli  narodnega heroja Rajka Hrastnik (v nadaljevanju šola) določajo postopki, ki zagotavljajo:

 • evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov,
 • določanje časa in načina odjave posameznega obroka,
 • ravnanje z neprevzetimi obroki
 • ter načine seznanitve učencev in staršev s pravili in pravicami do subvencioniranja prehrane.

 

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

 • člen
  (prijava na šolsko prehrano)

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši).  Prijava se odda razredniku oz. v tajništvo šole.

Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika. Prijava se hrani v računovodstvu do konca šolskega leta, za katero je bila oddana.


 

 • člen
  (šolska prehrana)

Šolska prehrana po tem zakonu pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko se  v skladu s šolskim koledarjem izvaja pouk.

Šolska prehrana obsega malico, zajtrk, kosilo in popoldansko malico.  Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

V letnem delovnem načrtu šola opredeli vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, in dejavnosti, s katerimi bo vzpodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

Na območju oz. na površini, ki sodi v šolski prostor, ne smejo biti nameščeni prodajni avtomati za distribucijo hrane in pijače, lahko pa se namestijo pitniki s pitno vodo.

V šoli se namesti najmanj 7 pitnikov s pitno vodo.

 • člen
  (
  organizacija)

Nabava živil se izvede preko javnega razpisa javnega naročanja, pri čemer se posebno skrb posveti kvaliteti izbora živil in visoko hranilnih živil. Hrana se pripravlja v šolski kuhinji, pri čemer se posveča posebna skrb pripravi zdrave prehrane.

 • člen
  (
  komisija za prehrano)

Ravnatelj lahko imenuje komisijo za prehrano v širši sestavi, ki daje ravnatelju mnenja in predloge o šolski prehrani.  Komisija se imenuje za mandatno obdobje štirih let.

Predsednika komisije iz prejšnjega odstavka imenujejo člani na prvi konstitutivni seji.

 • člen
  (
  preklic prijave prehrane za nedoločen čas)

 

Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Preklic prijave prehrane se odda razredniku ali  v tajništvo šole. Prijava se lahko prekliče ustno, po elektronski pošti, po faksu ali pisno. V primeru odsotnosti razrednika oz. tajnice se preklic odda  organizatorju šolske prehrane. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.

 • člen

(odjava  prehrane)

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano  razrednik oz. strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Starši odjavijo prehrano ustno preko  telefonskega odzivnika, po elektronski pošti, po faksu ali pisno razredniku oz. v tajništvo šole.

Če je bila odjava prehrane podana do 9.00 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

 • člen
  (zapisnik)

 

Če starši prijavo na šolsko prehrano prekličejo ali jo odjavijo ustno,  napiše oseba, ki je prejela preklic prijave oz. odjavo šolske prehrane, zapisnik.

V zapisnik se vpiše praviloma naslednje podatke:

 • dan in uro preklica oz. odjave,
 • ime in priimek osebe, ki je preklicala oz. odjavila šolsko prehrano,
 • za katerega učenca je bil podan preklic oz. odjava,
 • s katerim dnem se učencu odjavlja prehrano,
 • datum in podpis osebe, ki je prejela preklic oz. odjavo.

 

 • člen
  (
  obveznosti učencev in staršev)

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da bo:

 • spoštoval pravila šolske prehrane,
 • plačal prispevek za šolsko prehrano,
 • pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
 • plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil,
 • šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na prehrano.

 

 •  člen
  (
  seznanitev učencev in staršev)


Šola seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih iz prejšnjega člena pravil, subvencioniranju malice oz. kosila ter o načinu in postopku uveljavljanja subvencije najkasneje do začetka šolskega leta. Starše in učence se do začetka šolskega leta praviloma seznani preko oglasnih desk in spletnih strani šole.

 

 • člen
  (
  neprevzeti obroki)

 

Obroke, ki niso prevzeti do 9.55 (matična šola) oz. do 10.25 ure (podružnična šola), šola brezplačno odstopi:

 • drugim učencem.

Neprevzetih obrokov ni dovoljeno pogrevati ali shranjevati. Potrebno jih je dnevno razdeliti v skladu s prejšnjim odstavkom ali odstraniti.

 

SPREMLJANJE IN NADZOR


Šola med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

Zadovoljstvo učencev se preveri z anketo, ki jo izpolnijo učenci in starši.

Dnevno evidenco o:

 • številu prijavljenih učencev,
 • številu prevzetih subvencioniranih obrokov,
 • številu odjavljenih subvencioniranih obrokov,
 • številu nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin vodi oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj.

Nadzor nad koriščenjem obrokov opravlja ravnatelj, lahko pa tudi od njega pooblaščena oseba.

S strokovnim spremljanjem se vsaj enkrat letno ugotavlja skladnost jedilnikov s strokovnimi usmeritvami Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.  Strokovno spremljanje izvajajo Inštitut Republike Slovenije za varovanje zdravja in območni zavodi za zdravstveno varstvo, ki jih za to pooblasti ministrstvo, pristojno za zdravje.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE


Vsa pogodbena razmerja, ki jih je sklenila šola za potrebe zagotavljanja šolske prehrane pred uveljavitvijo teh pravil, prenehajo veljati v skladu s pogodbenimi določili.

 • člen
  (prenehanje veljavnosti)


Z dnem uveljavitve  teh pravil preneha veljati Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v Osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik z dne 28. 9. 2004, ki ga je sprejel Svet zavoda po predhodnem mnenju Sveta staršev.

 

Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi na spletni strani  in oglasni deski šole.

 

 

Predsednik/-ica sveta zavoda:

(ime in priimek)

 Janja Urlep

 

Podpis: