Katalog informacij javnega značaja
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik
Log  19
1430 Hrastnik
Tel: +386 (0)3 56 42 440
Fax: +386 (0)3 56 42 445
Odgovorna uradna oseba: mag. Marina Kmet, prof. RP
Tel: +386 (0)3 56 42 441
ravnateljica@osnhr.si 
Datum prve objave kataloga: 5.11. 2012
Datum zadnje spremembe: 5.11. 2012
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.osnhr.si
2. Splošni podatki zavoda in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik
Log 19, 1430 Hrastnik
Podružnica šola Log
Log 19, 1430 Hrastnik
Podružnica Dol
Planinska cesta 3, 1431 Dol pri Hrastniku
2. b  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: mag. Marina Kmet, prof. RP
Tel: +386 (0)3 56 42 441
ravnateljica@osnhr.si 
2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o hišnem redu Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti
Državni predpisi
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Letni delovni načrt (LDN)
 • Poročilo o realizaciji LDN
2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred.
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
 • Napredovanje delavcev v plačilne razrede.
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
 • Imenovanje ravnatelja.
 • Sprejem Letnega delovnega načrta.
 • Sprejem Poročila o realizacij LDN.
 • Sprejem Letnega poročila.
 • Sprejem Poročila o samoevalvaciji.
2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Jih ni.
2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi).
2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Urniki oddelkov 
 • Šolski koledar 
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu http://www.osnhr.si

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.